HLAVNÉ CIELE

Spoločnosť Localhand, s.r.o. je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej výroby a služby prevažne v oblasti: Služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti

ČINNOSŤ, KTOROU SPOLOČNOSŤ DOSAHUJE POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV

Spoločnosť Localhand s.r.o. sa s ohľadom na čl. V tejto spoločenskej zmluvy a príslušné ustanovenia  zákona  č.  112/2018  Z.  z.  venuje  najmä výrobe bytového textilu, odevnej výrobe a čalúnickým službám. Týmito činnosťami spoločnosť sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti spoločnosti uvedenom v čl. V tejto spoločenskej zmluvy, ktorými bude dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv.

OPIS, AKÝM SPÔSOBOM TOVARY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ VYRÁBA, DODÁVA, POSKYTUJE ALEBO DISTRIBUUJE, ALEBO SPÔSOB ICH VÝROBY ALEBO POSKYTOVANIE PRISPIEVAJÚ K DOSAHOVANIU POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU

Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným spôsobom: Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života.

SPÔSOB MERANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU

Pozitívny sociálny vplyv  Spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej služby podľa  čl. VIII nasledovne: služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z..

ROZDELENIE ZISKU A ZÁVÄZOK ŽIADATEĽA VYUŽÍVAŤ VIAC AKO 50% ZISKU NA DOSIAHNUTIE HLAVNÉHO CIEĽA

Zisk spoločnosti sa použije v tomto poradí:

 1. na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,
 2. na doplnenie rezervného fondu do výšky v zmysle článku XVII,
 3. na uhradenie neuhradenej straty minulých období,
 4. na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z., v prípade, že podniku bude udelený štatút registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 Z. ,
 5. na iné účely stanovené valným zhromaždením,
 6. na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Verejnoprospešný podnik použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom Spoločnosti.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi Spoločnosti sú:

 • valné zhromaždenie
 • konateľ
 • poradný výbor

Legislatíva

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinná zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou pre zamestnávateľa, ktorý vo vlastných prevádzkach nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, je dodržať povinný podiel zamestnávania týchto občanov náhradným plnením, t.j. zadávaním zákaziek chránenej dielni, resp. integračnému sociálnemu podniku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny priznal spoločnosti Localhand, s.r.o., i.s.p. štatút Integračného sociálneho podniku, ktorý má nárok aj na poskytovanie služieb  chránenej dielne v rámci náhradného plnenia.

NÁHRADNÉ PLNENIE

Spoločnost Localhand, s.r.o., i.s.p. Vám  ponúka možnosť využiť náhradné plnenie zadaním jej zákazky v oblasti:

 • Výroby bytového a reštauračného textilu – predovšetkým obrusov, prestieraní, behúňov, vankúšov a mnohých ďalších na základe požiadaviek klienta.
 • Výroby darčekových predmetov s firemným logom, potlačou, výšivkou….
 • Výroby textilu pre reštauračné prevádzky a bistrá – utierok, záster, vreciek na chlieb a.i.
 • Výroby závesov, prehozov, podsedákov apod.
 • Opravu drobného čalúneného nábytku

Integračný sociálny podnik vystaví faktúru a potvrdenie o poskytnutí služby na účely preukázania náhradného plnenia ihneď po dodaní služby.