HLAVNÍ CÍLE

Společnost Localhand, s.r.o. je veřejně prospěšný podnik, jehož hlavním cílem je dosahování měřitelného pozitivního sociálního vlivu poskytováním společensky prospěšné výroby a služby převážně v oblasti: Služby na podporu regionálního rozvoje zaměstnanosti.

ČINNOST, KTEROU SPOLEČNOST DOSAHUJE POZITIVNÍ SOCIÁLNÍ DOPAD

Společnost Localhand s.r.o. se s ohledem na Čl. V této společenské smlouvy a příslušná ustanovení zákona č.j. 112/2018 Z. z. věnuje zejména výrobě bytového textilu, oděvní výrobě a čalounickým službám. Těmito činnostmi společnost sleduje svůj hlavní cíl, kterým je dosahování měřitelného pozitivního sociálního vlivu. V budoucnu může subjekt vyvíjet i jiné činnosti v souladu s předmětem činnosti společnosti uvedeném v čl. 3. V této společenské smlouvy, kterými bude dosahovat měřitelný pozitivní sociální vliv.

POPIS, JAKÝM ZPŮSOBEM ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY, KTERÉ SPOLEČNOST VYRÁBÍ, DODÁVÁ, POSKYTUJE NEBO DISTRIBUUJE, NEBO ZPŮSOB JEJICH VÝROBY NEBO POSKYTOVÁNÍ PŘISPÍVAJÍ K DOSAHOVÁNÍ POZITY

Společnost přispívá k dosahování pozitivního sociálního vlivu následujícím způsobem: Společnost přispívá k dosahování pozitivního sociálního vlivu poskytováním společensky prospěšné služby v oblasti zaměstnanosti a to zaměstnáváním znevýhodněných osob nebo zranitelných osob nebo znevýhodněných a zranitelných osob. Tyto si osvojí pracovní návyky a získají nové dovednosti pro výkon povolání, což zvýší šance na jejich opětovné společenské začlenění berouce v úvahu jejich nově nabytou míru finanční autonomie a samostatnosti, sebedůvěry či schopnosti fungovat v prostředí pracovního kolektivu. To bude mít na osoby pozitivní sociální vliv. Dojde k odstranění vyloučení těchto osob ak jejich začlenění z okraje společnosti do reálného života.

ZPŮSOB MĚŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO VLIVU

Pozitivní sociální vliv Společnost měří v případě společensky prospěšné služby podle čl. VIII následovně:

  • služby na podporu zaměstnanosti:
  • procentem zaměstnaných znevýhodněných nebo zranitelných osob nebo znevýhodněných a zranitelných osob z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Sb z. 112/2018 Z. z.

ROZDĚLENÍ ZISKU A ZÁVAZEK ŽADATELE VYUŽÍVAT VÍCE NEŽ 50% ZISKU K DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE

Zisk společnosti se použije v tomto pořadí:

  • k plnění daňových povinností a jiných zákonných plateb, k doplnění rezervního fondu do výše ve smyslu článku XVII,
  • na uhrazení neuhrazené ztráty minulých období,
  • na dosahování pozitivního sociálního vlivu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.j. v případě, že podniku bude udělen status registrovaného sociálního podniku ve smyslu zákona č. 112/2018 Sb. 112/2018 Z. ,
  • pro jiné účely stanovené valnou hromadou, k rozdělení mezi společníky, a to v poměru odpovídajícím jejich splaceným vkladům.
  • Veřejně prospěšný podnik použije 100% ze svého zisku po zdanění a po úhradě povinných zákonných úhrad a plateb na dosahování měřitelného pozitivního sociálního vlivu, který je hlavním cílem společnosti.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány Společnosti jsou:

  • valná hromada
  • jednatel
  • poradní výbor